ใบรับรองมาตรฐาน

USDA Organic ย่อมาจาก United States Department of Agriculture

เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรฐานในการปิดฉลากสินค้า Organic Food ที่นำเข้า โดยมีสาระสำคัญไว้หลายประการ สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์จากพืชหรือน้ำมันจากพืช ได้แก่

เป็นสินค้าที่ไม่ผ่านการตกแต่งแก้ไขทางพันธุกรรมหรือการฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี

การปลูกบนผืนดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์

การจำกัดวัชพืชกระทำด้วยวิธีการพรวนดิน ใช้มือเก็บ ใช้เครื่องมือ หรือการคลุมดินและไม่ใช้สารเคมี

ECO CERT เป็นเครื่องหมายรับรอง "มาตรฐานการควบคุมกำกับกระบวนการแบบอินทรีย์" ของประเทศฝรั่งเศส แพร่หลายในสหภาพยุโรป (EU) มีมาตรฐานเทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ซึ่งมาตรฐานของ ECOCERT มีดังนี้

ทุกผลิตภัณฑ์จะต้องมีส่วนประกอบทั้งหมดที่ทำมาจากพืชมากกว่า 95% โดยไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี และสารพิษทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

สถานที่สำหรับการผลิตและการแปรรูป ต้องได้รับการควบคุมโดย ECOCERT

ด้านกระบวนการผลิตต้องไม่ทำลายบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

กรรมวิธีการกลั่นกำหนดให้ใช้ตามรูปแบบดั้งเดิมและไม่ใช้สารอื่นใดเจือปน เพื่อให้ได้เอสเซนเชี่ยลออยล์ที่บริสุทธิ์

การบรรจุหีบห่อไม่ว่าจะทำจากไม้หรือกระดาษก็ต้องสามารถรีไซเคิลได้